Thiết bị mạng là gì? SAN là gì? NAS là gì?

mô tả

Thiết bị mạng là gì

SAN là gì

Tính năng của SAN

NAS là gì

Tính năng của NAS

Lợi ích của NAS

Môt số hãng sản xuất NAS

Thi công lắp đặt thiết bị mạng theo yêu cầu